EGEBJERGNETTET
Nye medlemmer søges!
Klik her!


 

Startside
Bestyrelsen
Vedtægter
Generalforsamling
Presseklip
Spørgsmål&Svar
Erfaringsudveksling
Nyttige links
Egebjergbladet
Besparelser
Historie
BallerupFibernet
Forkortelser, etc.
Kontakt: post@egebjergnettet.dk

 

 

Vedtægter for

Antenne- og Bredbåndsforeningen

EGEBJERGNETTET

 Siden er senest opdateret den 11. juni 2009

 

§ 1

Stk. 1               Foreningens navn er Antenne- og Bredbåndsforeningen Egebjergnettet. Dens hjemsted er Ballerup kommune, og dens værneting er Ballerup retskreds.

 

MEDLEMSKAB

§ 2

 

Stk. 1                 Enhver, der er bosiddende i EGEBJERGKLUBBENs område er medlemsberettiget

Stk. 2                 Hver husstand har én stemme. Et medlem kan give en anden fuldmagt til at stemme for sig. Dog kan ingen møde med mere end én fuldmagt.

Medlemmer, der er i restance ud over 3 måneder fra forfaldsdagen, har ikke stemmeret på foreningens generalforsamlinger.               

Stk. 3        Et medlem eller andre i dennes sted kan ikke gøre noget krav gældende over for foreningen, ej heller på andel i dens formue eller forudbetalt kon­tingent eller bidrag.

Bopælsforandring skal anmeldes til formand eller kasse­rer.

 

FORENINGENS FORMÅL

§ 3

Stk. 1   Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende anskaffelse og drift af bredbåndsforbindelse.

 §4

 

FORENINGENS DRIFT

 

Foreningens anliggender varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen.

 

GENERALFORSAMLING

§5

 

Stk. 1                 Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Dagsordenen og årsregnskabet sendes til medlemmerne sammen med indby­delsen til generalforsamlingen senest 3 uger inden dennes afholdelse. Med indbydelsen skal følge de nedenfor under pkt. 5 nævnte forslag fra besty­relsen.

Stk. 2                      Dagsorden skal i alle tilfælde indeholde følgende:

1.       Valg af dirigent

2.      Formandens beretning

3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab fra det foregående regnskabsår til godkendelse eller anden beslutning

4.      Fastsættelse af kontingent og evt. bidrag

5.      Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant

7.      Eventuelt

 

Stk. 3                 Forslag fra medlemmer til behandling og eventuel vedtagelse på en ordinær generalforsamling må for at kunne behandles og vedtages være indgivet til bestyrelsen senest 14 da­ge før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen afgør om indkomne forslag skal fremsendes til medlemmerne in­den generalforsamlingen.

I sager behandlet under eventuelt kan afstemning eller endelig afgørelse ikke finde sted.

 

Stk. 4                 Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 8 dages varsel og se­nest 3 uger efter fremsat begæring. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal indeholde forhandlingsemnet.

Stk. 5               Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og hvor intet andet er bestemt i vedtægterne, afgør denne ved almindeligt stemmeflertal de forelagte sager. Dog kan vedtægterne ikke ændres, med mindre 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

 

Stemmeafgivning foregår ved håndsoprækning,

Dog skal skriftlig afstemning finde sted, hvis 1/5 af de fremmødte medlemmer eller bestyrelsen forlanger det.

Der skrives beslutningsreferat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og referenten.

Referatet har derefter fuld beviskraft i enhver henseende.      

 

BESTYRELSEN

§ 6

Stk. 1   Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, nemlig for­mand, kasserer og 3 repræsentanter. Formanden og kassereren vælges sær­skilt til disse hverv ved simpelt stemmeflertal.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, på de ulige årstal afgår formanden og 1 repræsentant, og på de lige årstal afgår kassereren og 2 repræsentanter.

Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. En suppleant kan kun fungere indtil førstkommende generalforsamling.

 

§ 7

Bestyrelsen repræsenterer foreningen som sådan og leder og bestyrer dens anliggender, herunder dens formue. Bestyrelsens medlemmer forpligter fore­ningen på gyldig måde og med bindende virkning ved deres underskrift, 2 i forening, hvoriblandt formanden og i dennes forfald næstformanden. Ved al­mindelige ekspeditioner underskriver formanden alene på bestyrelsens veg­ne. Bestyrelsen foretager de dispositioner, som er nævnt i § 3.

§ 8

Stk. 1               Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, som træder i stedet for den valgte formand, når denne er forhindret, og en sekretær. Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen finder det påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlem­mer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den afgørende.

Bestyrelsen nedsætter om fornødent arbejdsudvalg.               

Udebliver et bestyrelsesmedlem ved 2 på hinanden følgende møder uden anmeldt forfald, betragtes vedkommende som udtrådt af bestyrelsen, som herefter supplerer sig med den ene af de valgte suppleanter. Udtræder endnu et valgt medlem eller suppleanten, indtræder den anden valgte suppleant.

 

Stk. 2     Sekretæren fører foreningens herunder bestyrelsens forhandlingsprotokol. Kassereren fører regnskab, modtager alle indbetalinger og foretager alle udbetalinger i overensstemmelse med generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutninger. Udbetaling af beløb herudover må forinden attesteres af formanden.

Regnskab- og statusoversigt, der underskrives af bestyrelsen og revisorer­ne, skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse jvf. § 5, stk. 3.

 

REGNSKABET

§ 9.

 

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

§ 10.

Stk. 1   Der opkræves ved indmeldelse i foreningen et indskud på 200 kr. svarende til indskuddet fra foreningens medlemmer ved dennes etablering. Årligt kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 2  Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af medlemmernes bidrag til fore­ningens administration og de andre udgifter, som der i medfør af § 3, påhviler foreningen at afholde. Bidraget forfalder til betaling hvert års l. maj for det forløbne år og betales portofrit for foreningen inden maj måneds udgang.

§ 11.

Foreningens regnskaber revideres af 2 revisorer, hvoraf den ene vælges samtidig med formanden og den anden med kassereren. Hvert år vælges tillige en revisorsuppleant. Revisorerne er pligtige til kritisk at gennemgå foreningens regnskaber og efterse, at foreningens beholdning er til stede, og har når som helst ret til at efterse kassebeholdningen og regnskabsbøgerne med bilag.

§ 12.

Foreningens ophævelse besluttes af generalforsamlingen efter skriftligt fremsat begrundet forslag herom, jf. §5. Forslaget skal vedtages af mindst 2/3 af samtlige medlemmer.
Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen indkalde til en ny lovligt varslet generalforsamling inden 4 uger, hvor opløsning kan ske med almindeligt flertal. Såfremt opløsning vedtages, beslutter generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen,  hvad der skal ske med foreningens midler.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. marts 2007

Ændret på  den ordinære generalforsamling den 31. marts 2008

Vi får enkelte mails retur, bl.a. med adressaten ubekendt. Hører du til dem, der ikke har fået mails i de seneste uger, så send os din korrekte (nye) mailadresse (med fulde navn og postadresse, så vi kan prøve at undgå dobbeltoptagelse i listerne eller andre fejl).