EGEBJERGNETTET

På generalforsamlingen den 26. marts blev den foreløbige forening nedlagt og erstattet af en ny interesseforening. Hjemmesiden vil snarest blive ajourført. 
Vil du være medlem, klik her.
 

Startsiden
Foreningen
Besparelser
Egebjergbladet
Presseklip
Sponsorer
BallerupNettet
Projektforløb
Udbydere
Regulering/foreninger
Egebjergsider
Søgning
Kontakt: post@egebjergnettet.dk

 

Bredbåndsgruppen

Der afholdes stiftende generalforsamling i den forberedende antenne- og bredbåndsforening mandag den 24. oktober kl. 20.00 i Fælleshuset. Agernhaven 8.
Indbydelsen kan ses her.
Udkast til vedtægter for foreningen kan ses her.

Mødet torsdag den 22. september kl. 2000 i Fælleshuset indledtes med at Bent Kristensen redegjorde for status for arbejdet. Hans præsentation kan ses her. Et kort referat af mødet ligger nu her.
Se nyt under Besparelser og under Egebjergbladet her til venstre

Se en præsentation fra Arrownet her. De er blevet opmærksom på vores arbejde. De har for nylig uopfordret henvendt sig og vil gerne - som andre udbydere tidligere - have lejlighed til at præsentere deres produkter m.v. for os. Deres priser, baseret på at f.eks. fiber er etableret, kan ses her for så vidt angår bredbånd og her for så vidt angår telefoni.

Nyt om BallerupNettet den 29.9.05: se knappen til venstre!NESA er den 17.6.05 kommet med et ret interessant udspil; se mere herom under knappen Bynettet til venstre (udspillet synes i høj grad at være et konkurrencedygtigt modtræk mod et TDC-ejerskab af BallerupNettet).
Her kan du se et kort diasshow fra NESA, bl.a. med de nye priser.
Bemærk: det er lidt længe om at starte.

mødet den 26. maj 2005 blev vedtaget følgende:
Der nedsættes en lille arbejdsgruppe, der forbereder materiale til det næste møde i den store gruppe torsdag den 22. september. Første møde i den lille gruppe er torsdag den 9. juni kl. 20.
Der skal tilvejebringes et konkret PR materiale rettet mod forskellige husstandes typiske behov. Materialet skal konkret præsenteres for den enkelte husstand ved at den store gruppe ( + nogle flere som fanges ind med lasso) deler kvarteret imellem sig.
Vi skal have set på vedtægtsforslaget igen og overveje, om vi skal gå direkte til en stiftende generalforsamling, eller vi skal stile mod en to-trinsraket med en interimsbestyrelse først. Denne afgørelse kan træffes, når resultatet af dørklokkestemningen er gjort op.

Den lille gruppe består af: Birger Lund, N. Henrik Jensen, Bent Kristensen, Jørn Ishøi, Jørgen Jørgensen, Christian Sørensen og Thomas Seeberg.

Vore eksterne foredragsholdere den 26.5.05 nævnte i hovedtræk:
Flemming Larsen, Fibernet lagde ud med at fortælle som vejledende eksempel, at man kunne grave rør og net ned i fx Aagesdal og SYD, og med 100% tilslutning skulle det koste 5.000/parcel. Derefter skulle man kobles op på fx Bynettet eller anden leverandør, og der skulle etableres forbindelse til det enkelte hus, anslået yderligere 15.000/parcel. Gravning ind til huset kunne løbe op i 100/150 kr pr. løbende meter. Han gjorde også opmærksom på, at hvis man kunne komme i jorden samtidig m. NESA, ville der naturligvis komme en mindrepris ud af det.

Carsten Tesgaard, ComX  tog over. Han fastslog, at fibernet giver størst mulig fleksibilitet i leveringen af alle forskellige tjenesteydelser og fortalte, at man med et løst prisoverslag måtte regne med en 15/20.000/hustand ved en tilslutning på 50-60% mod en treårig binding for en forening og et halvt års binding for den enkelte. Hans præsentation kan ses her. Den fylder godt 2 MB, så der går lidt tid før den starter.
Ole Jørgensen , Fa. Mogens Balslev, Rådgivende Ingeniører A/S tilbød firmaets medvirken som fødselshjælper, jf. notat af 7 april på bredbåndshjemmesiden. Han gav meget indtrængende udtryk for, at det eneste rigtige på sigt ville være, at man ejede sit eget fibernet. Alternativerne i form af kobberkabler eller trådløs kommunikation har nogle væsentlige begrænsninger mht. båndbredde. Balslevs rådgivning ville udelukkende være af teknisk og økonomisk art. Det juridiske er uden for firmaets kompetence. En rådgivning i et projekt som det, der drøftes i aften., kunne spænde fra en rapport på tre sider til 5.000 kr. til en meget omfangsrig sag til 50.000 kr.

Til mødet den 26. maj var - som aftalt på gruppens møde i marts - indhentet et prisoverslag for etablering af vort eget fibernet herude. Det er baseret på en grovprojektering af en del af området (268 ejendomme) og der er naturligvis forskellige usikkerheder, bl.a. med hensyn til, hvor mange der vil være med. Men ud fra nævnte grovprojektering og firmaets (Fibernet) erfaringer er det vurderingen, at vi vil kunne få vort eget fysiske net med det dertil hørende udstyr for ca. 15.000 pr. ejendom. Det omfatter dog ikke nedgravning på egen grund, men dertil vil vi formentlig kunne indgå aftale med en entreprenør, som så kan benyttes af de, der måtte ønske det. Flemming Larsen fra Fibernet deltog, jf. ovenfor, i mødet den 26. maj.
Til brug for vore videre overvejelser havde Balslev A/S udarbejdet et kort idéoplæg, som kan ses her. Forfatteren, Ole Jørgensen, deltog den 26. maj.

NESA's aktuelle fiberplaner i Ballerup kan ses her. Det synes at fremgå, at Egebjerg p.t. først er påregnet kablet i 2008, hvor 2006 tidligere har været nævnt. Det undersøges nærmere.  Søren Møller fra NESA havde meldt afbud til mødet den 26. maj.

IT og Telestyrelsen har lavet et notat Problemstillinger vedr. bredbåndspriser. Deraf fremgår vist rimeligt klart, at de nuværende ADSL priser er sat højt for at give fiberbaserede konkurrenters net bedre muligheder for at tjene sig hjem!! Og i Presseklip den 3. maj er Dyremose citeret for følgende udsagn om el-selskabernes fiberplaner "Men jeg kan blot understrege, at vi sætter os på markedet længe inden de kommer i gang".

Flere artikler i Berlingske Tidende den 20.4.05, jf. Pressenyt, synes at bekræfte, at der nu klart er tale om en konkurrence mellem (TDC's og teleselskabernes) Datanet og Internettet. De lover kunderne det samme, herunder IP-telefoni, men førstnævnte undgår udtryk, hvori indgår "Internet", som for dem blot er en bi-tjeneste.
TDC har efterfølgende fulgt dette op med nye/bedre tjenester og prisnedsættelser som dobbelt ADSL-hastighed, bredbåndstelefoni og Net-TV; prisnedsættelserne er moderate og ligesom de øvrige initiativer målrettet de områder, hvor konkurrencen truer (for meget).

- Ideen om å ta betalt for telefonsamtalene hører nok det forrige århundre til. Se mere under Presseklip den 23.3.05!

Mødet den 7. marts 2005:
Mødeindkaldelsen med oversigt over hvad der er på programmet for mødet kan ses her.
Udover medlemmer af gruppen, der indtil videre er udvidet med tre nye medlemmer efter at gruppen er gjort åben, deltog Ivan Sølvason, GOIP, Peter Hvidberg, Danske Telecom og Søren Møller, NESA.
Udvalgte dias fra NESA's præsentation kan
ses her.Og deres planer for området kan findes her.
Se i øvrigt under knapperne Egebjergbladet hhv. Udbydere her til venstre, hvor artikler i Egebjergbladet kan læses, henholdsvis findes links til Danske Telecom, GOIP, NESA - og andre udbydere - findes.

Vi er en åben interessegruppe: nye interesserede er velkomne; tilmelding til bredbaand@egebjerglund-syd.dk .

Vi er uafhængige af grundejerforeningerne og andre grupper/foreninger og medlemmerne - se knappen i panelet her til venstre - "dækker" et rimeligt stort område af "det gamle Egebjerg" som er det område, vi sigter på med hensyn til en bredbåndløsning. Beboere i "tilgrænsende områder" kan eventuelt også komme med på vognen.

Bredbåndsarbejdsgruppen holdt møde mandag den 6. december 2004. Resultaterne fremgår i alt væsentligt af en artikel i Egebjergbladet, se knappen her til venstre.

Det fremgår bl.a., at der påtænkes udsendt et email baseret nyhedsbrev til interesserede, der til gengæld vil kunne blive bedt om at besvare nogle spørgsmål, når gruppen måtte være usikker på interessen i området for konkrete forslag.

Målsætningen for arbejdet er, at arbejde for at skaffe det bedst mulige, herunder service, sikkerhed, kvalitet og tjenesteudbud, og billigste tilbud til Egebjergs beboere på: TV og Radio, Telefon (fastnet),  og Internet. Det prisniveau, vi p.t. ”går efter” er en månedlig udgift pr. husstand på ca. 400 kr. om måneden de første 10 år. Derefter er selve lysledernettet formentlig betalt, og den månedlige udgift falder til omkring 150 kr. pr. måned.  Det skulle give en besparelse – og serviceforbedring – fra dag ét for de fleste afhængig af, hvorledes ens nuværende abonnementer og anvendelsen heraf er ”skruet sammen”, herunder eksempelvis anvendelse af internettelefoni (Skype; Messenger, etc, etc.) .

Den 6. maj 2004 havde vi det første møde i gruppen, der vil forsøge, at få nok styr på tingene til at afholde en stiftende generalforsamling i en bredbåndsforening for "Det Gamle Egebjerg". Se eventuelt under knappen Egebjergbladet, mahnummeret

Hele forløbet kan ses under knappen Egebjergbladet i panelet til venstre; hvor der også er knapper med links til pressenyt, udbydere, regulering/jura, etc.

 

 

Vi får enkelte mails retur, bl.a. med adressaten ubekendt. Hører du til dem, der ikke har fået mails i de seneste uger, så send os din korrekte (nye) mailadresse (med fulde navn og postadresse, så vi kan prøve at undgå dobbeltoptagelse i listerne eller andre fejl).