EGEBJERGNETTET

På generalforsamlingen den 26. marts blev den foreløbige forening nedlagt og erstattet af en ny interesseforening. Hjemmesiden vil snarest blive ajourført. 
Vil du være medlem, klik her.
 

Startsiden
Foreningen
Besparelser
Egebjergbladet
Presseklip
Sponsorer
BallerupNettet
Projektforløb
Udbydere
Regulering/foreninger
Egebjergsider
Søgning
Kontakt: post@egebjergnettet.dk

 

Bynet i Ballerup - BallerupNettet - Ballerup Bynet
Betegnelsen på kommunens såkaldte bynet er ændret nogle gange. Baggrunden er, at betegnelsen Ballerup Bynet egentlig ejes af Ballerup Bladet (se evt. her http://ballerup.bynet.dk/) og betegnelsen Ballerupnettet ejes af Fascom (se evt. her http://www.ballerupnettet.dk/). Betegnelsen er dog ret ligegyldig; der er ikke tale om et særligt net, men om TDC's net med TDC's "standardvarer til listepris", som under betegnelsen Cityman findes i ca. 100 byer her i landet.

Se kommunens seneste reklame (16. maj 2006) for Bynettet her.

Her kan du se den folder om Ballerupnettet, der for nylig er omdelt i (dele af) Ballerup. Indholdet er identisk med TDC's landsdækkende annoncering for tiden, bortset fra det anførte om, at Ballerup Kommune idag som den eneste har 100% bredbåndsdækning. Det drejer sig efter det oplyste om max 4½ Mbits - som svarer til en 512 Mbit internetforbindelse og én IP-TV kanal ad gangen - og det er endnu ikke alle, der kan få det.
TDC kører i øvrigt p.t. en direct mail kampagne med et "pakketilbud" til nye kunder med henvisning til http://privat.tdc.dk/artikel.php?dogtag=tdc_p_tele_fast_og_bb. Der angives en besparelse på 1.844 kroner på bredbånd og telefoni. Undertegnede redaktør af denne side ville med tilbuddet få en væsentligt langsommere Internetforbindelse og et telefonabonnement, hvor en samtale ikke må vare mere end én time ad gangen, for samme udgift, som husstanden har idag.
Du kan finde et udmærket værktøj til at se, hvilken udbyder, der er billigst for dig her. Og her kan du læse de prispjecer, der er udgivet af IT og Telestyrelsen.

På et møde i kommunen den 8. december blev oplyst, at der i uge 1 (evt. uge 2) i år ville komme nærmere information om de "særdeles attraktive pakker" i Ballerupnettet. En henvendelse til TDC herom har den 10.1.06 givet følgende klare svar:  "Priser og beskrivelse kan ses på www.tdc.dk da det er TDC´s almindelige produkter borgere i Ballerup kan få."

I BallerupBladet den 8. november bringes et "svar" fra Helle Tiedemann (formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg) på nedenstående læserindlæg.
I den anledning præciseres, at målsætningen med Egebjergnettet fortsat er det samme som tidligere oplyst, nemlig
 at arbejde for at skaffe det bedst mulige, herunder service, sikkerhed, kvalitet og tjenesteudbud, og billigste tilbud til Egebjergs beboere på: TV og Radio, Telefon (fastnet),  og Internet.  Som man kan se bl.a. under Projektforløb (og Egebjergbladet) her til venstre viser vore mange undersøgelser, at der for mange - om ikke de fleste - i området vil være store besparelser i forhold til f.eks. TDC's priser ved etablering af et fibernet i området; i gennemsnit knap 50% af husstandenes samlede udgifter til telefon, TV og Internet, dvs knap 5000 kr. om året. Etablerer vi et af os selv ejet net, vil den enkelte husstands investering være tjent hjem på få år og vi får langt bedre tjenester; f.eks. p.t. 100 Mb til hver husstand, hvor Ballerupnettet p.t. kun lover 4½ Mb (svarende til én TV kanal og en 512 Kb ADSL forbindelse). Vi vil f.eks. kunne se flere TV-programmer (i HDTV kvalitetet) samtidig. 
Helle Tiedemann bemærker, at "det samfundsmæssigt ikke er hensigtsmæssigt ikke at udnytte de ressourcer, der er tilgængelige idag, og bruge de kabler, der ligger i forvejen". 
Bortset fra at sådanne betragtninger, rigtige eller ej, traditionelt bruges som begrundelse for at bevare et monopol, ville det her i området som nævnt være på bekostning af væsentlige forbedringer og en gennemsnitsbesparelse på ca. 50%.   

Her kan du se et læser-/debatindlæg, der i forkortet udgave blev bragt i BallerupBladet den 25. oktober under overskriften BallerupNettet er TDC's hyldevarer til listepris. I den forkortede udgave er bl.a. sætningen "navnet Ballerupnettet ifølge Varemærketidende allerede er optaget til anden side." udgået. Det kan oplyses, at Fascom har copyright til navnet Ballerupnnettet.

Der var møde i den af kommunen etablerede "sparringsgruppe" den 29. september 2005. Det blev efter nogen debat om nettets tilbud til Ballerups borgere og virksomheder fra TDC's og kommunens side klart bekræftet, at der bliver tale om TDC's generelle tjenester og priser i konkurrence med andre udbydere på det af TDC - som nu med ADSL - ejede net. Konkurrenterne skal altså fortsat leje ledninger hos TDC. Èt af TDC's produkter er det såkaldte Cityman, der primært er rettet mod storkunder, herunder erhvervslivet, og som ligger til grund for BallerupNettet. Cityman indrettes efter de lokale behov; i Ballerup består det, der er specielt for Ballerup, af en garanti for levering af højhastighedsbredbånd til alle hjørner af kommunen. TDC er ved at teste, hvad telekablerne kan klare, men regner p.t. med at garantien i første omgang vil lyde på ca. 4½ MB, hvilket svarer til én 512 "ADSL-linie" og ét IP-TV program ad gangen. På mødet blev også drøftet, hvordan man bedst får informeret borgerne om mulighederne (læs: realiteterne) i BallerupNettet; det endte med, at der vil blive tale om annoncering. Kommunen præciserede, at den ikke "er hverken gift eller forlovet" med TDC, "selv om det måske i annoncer m.v. kan se sådan ud".  Der vil komme et officielt referat fra mødet, og dette resume vil nok blive suppleret.
Se også længere nede på denne side, hvor NESA i juni garanterede alle i Ballerup 10 MB ....... på TDC's ledninger!

Nyt om BallerupNettet er udskudt og kommer formentlig ikke før efter valget 15. november.  Nyheden på kommunens hjemmeside  den 15. august, som efterfølgende var optaget i Ballerup Bladet  - og som kan ses her http://www.ballerup.dk/get/23122.html  - kan næppe i alle henseender tages for pålydende.
Se også læserbrevet under overskriften "Det ligner reklame" i Ballerup Bladet den 20.9.05. Deri er bl.a. nævnt, at de tilbud, man "som borger i Ballerup" får hos TDC, er deres helt generelle landsdækkende vilkår og priser. Det er lidt vanskeligt at få til at harmonere med overskriften på kommunens hjemmeside: "BallerupNettet - nye muligheder for borgere og virksomheder". Og henvender man sig til TDC, som anvist i annoncen, følger følgende opfordring efter:
Hvis du ønsker en personlig gennemgang af dine abonnementer så er du velkommen til at kontakte kundeservice på 80808010.

Etableringen af BallerupNettet er annonceret i Ballerupbladet den 5. juli 2005. Det fremgår bl.a., at det kommende tilbud vil omfatte "telefoni via Internettet (IP-telefoni)". Det synes ikke at være korrekt, idet TDC efter egne oplysninger afvikler deres IP-telefoni over deres eget lukkede datanet - nu også kaldet TDC's IP-net - og ikke over det offentlige Internet.  Forskellen på de to net ligger i forretningsmodellen, herunder især prissætning, hvor Internettet er absolut billigst.
En kortere version kan ses på kommunens hjemmeside her http://www.ballerup.dk/get/20525.html 

Der er nu kommet invitation til at deltage i det videre arbejde som sparringspartner. Den kan ses her.

Kommunalbestyrelsen har den 20.6.05 vedtaget indstillingen om BallerupNettet.
Et kort personligt resume om BallerupNettet fra KMB mødet den 20.605 kan ses her.
Det officielle referat fra mødet kan ses her http://www.ballerup.dk/get/21914.html  Som det fremgår, var der ingen debat i KMB, og forløbet af spørgetiden er ikke nævnt. Man er således henvist til ovennævnte resume (som er bekræftet af flere andre tilstedeværende).

Vi har haft en snak med NESA, der  nu har revurderet deres tilbud, så det matcher BallerupNettet og de tilbud/overslag vi har med hensyn til Egebjerg. NESA lover fra den 17.6.05 - i samarbejde med Dansk Bredbånd - 10 Mb Internetadgang til alle i Ballerup for 299 kr. pr. måned (baseret på ADSL 2 plus).  De fortsætter med at lægge fibre til alle efter de hidtidige planer, dvs. Egebjerg området i 2008, men afviser ikke at forhandle en fremrykning (f.eks. til 2006), hvis vi mønstrer en samlet større (vi sigter p.t. på et område med ca. 725 husstande) gruppe af interesserede. Prisen for fibernetadgang er nu reduceret fra de tidligere ca. 400 kr./md til 179 kr. om måneden.  Bredbåndsgruppen kommer som nævnt med noget konkret og samlet efter sommerferien, herunder i muligt omfang eventuelle rabatter og andre fordele, som vi "i samlet flok" (f.eks. ½ delen af de ca. 725 husstande) ville kunne opnå, og set i sammenhæng til BallerupNettet. Det anbefales, at lade dette indgå i dine eventuelle overvejelser om at skifte udbyder af såvel telefoni, kabel-TV som Internet

Referat fra nedennævnte følgegruppemøde den 9. juni med mine  personlige bemærkninger indføjet kan ses her.

Ballerup Bynet kaldes nu BallerupNettet. Det blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2004 (dvs efter at nedenstående udgave af Ballerup Bladet var gået i trykken!); redegørelsen på kommunens hjemmeside kan ses her. Her er en længere redegørelse om sagen; Og her er en PP-præsentation fra K.O. Møgelvang til Fællesudvalget af grundejerforeninger den 25. maj 2005.Bemærk, at præsentationen fylder godt 7 MB og derfor kan tage lidt tid at få frem.
Der regnes med beslutning i KMB i juni og at nettet kan være færdigt i indeværende år. Det ser meget lovende ud, idet dog valget af TDC som ejer af både det fiberbaserede bynet, telefonkablerne og mange steder også TV-kablerne vil give en meget dominerende stilling, som nok kan skabe tvivl om brugernes garanti for at opnå de "bedste og billigste teletjenester gennem reel og fair konkurrence", som siden 1995 (under Frank Jensens ministertid) har været er hovedmål for regeringerne.

TDC er valgt som operatør til Ballerup Bynet i henhold til en kort notits i Ballerup Bladet den 24.5.05. I notitsen fremhæves kundernes frie valg af tjenesteleverandør. Forholdet ligner helt situationen på ADSL-området, hvor andre udbydere end TDC er henvist til at leje sig ind på TDC's kabler. TDC får altså fremover en meget dominerende stilling i kommunen; som de udtrykte det på følgegruppemødet: "Vi kan levere tjenesterne billigt, fordi vi selv ejer det fysiske net". Men "billigt" har hidtil ikke kendetegnet TDC, hvis de ikke er udsat for skarp konkurrence. 

Den 4. maj 2005 skriver Kommunen følgende på hjemmesiden: "- der forhandles på højtryk for at virksomheder og borgerne i Ballerup Kommune inden årets udgang kan slutte sig til en elektronisk motorvej med bl.a. Internet, mail, telefoni, lukkede datanetværk og TV transmission." Se mere her http://www.ballerup.dk/get/20362.html

I referatet fra Teknik og Miljøudvalgets møde den 12. april er Bynettet kort omtalt. Se evt. her http://www.ballerup.dk/get/21988.html   Bemærk, at Bynettet ikke er omtalt på dagsordenen i indledningen. Det er refereret i et tillægsreferat allernederst på siden. Referatet forekommer ikke specielt oplysende i relation til de kritikpunkter, der blev massivt fremført på følgegruppemødet, jf. nedenfor. 

Mødet i følgegruppen den 24. februar 2005: et hurtigt udarbejdet resume kan ses her.
TDC's præsentation af deres projekt kan ses her.

Om bynetplanerne kan læses på kommunens hjemmeside her.
Det fremgår, at der i 2004 påtænktes indgået en aftale med TDC "omkring opstilling af en økonomisk analysemodel".

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi får enkelte mails retur, bl.a. med adressaten ubekendt. Hører du til dem, der ikke har fået mails i de seneste uger, så send os din korrekte (nye) mailadresse (med fulde navn og postadresse, så vi kan prøve at undgå dobbeltoptagelse i listerne eller andre fejl).