Referat fra den ordinære generalforsamling i  Antenne- og Bredbåndsforeningen EGEBJERGNETTET

Afholdt mandag den 31. marts  2008 i Fælleshuset, Agernhaven 8.

 

 

Foreningens formand, Bent Kristensen, bød velkommen til de ca. 25 fremmødte.

 

1. Valg af dirigent

 

Lars-Bo Videbæk blev valgt til dirigent,

 

Lars-Bo konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen har været offentliggjort i Egebjergbladet  og er udsendt til medlemmerne inden for den i vedtægterne fastsatte tidsfrist. Generalforsamlingen er således lovligt varslet og beslutningsdygtig.

 

2.  Formandens beretning 

                     

Bent Kristensen resumerede bestyrelsens aktiviteter i det forløbne år. Der har været tale om en ret udpræget ”træden vande”, medens vi venter på en endelig melding fra DONG om tidspunkter for fibernettets etablering og ibrugtagning. I stedet for det traditionelle ”roadshow” under formandens beretning vil vi derfor i år efter generalforsamlingen vise lidt af det, der vil være med til at drive behovet for båndbredde, f.eks. HDTV.

 

Den seneste melding fra DONG lyder på ”efter 2008”, så vi går formentlig tidligst rigtigt i gang for alvor i efteråret 2008. Situationen er p.t., at vi med en tilstrækkelig høj tilslutningsprocent formentlig vil kunne opnå en ”rabat” på fiber-infrastrukturen i Egebjerg på i alt et par mio kr. Det vil være i form af gratis gravning af de første 15 meter på egen grund, hvilket i dagens priser svarer til godt 3.000 kr. pr. husstand. Dennes udgifter til fiber vil herefter være godt 1.500 kr. i tilslutningsafgift og en månedlig abonnementsudgift på p.t. 179 kr.

 

Bent nævnte, at bestyrelsen har tænkt sig at tilbyde foreningen Egebjerg Fælleshus at sponsorere anskaffelsen af en trådløs router til huset, således at man i huset kunne gå på nettet fra f.eks. sin bærbare PC.

 

Under den efterfølgende spørgsmål/svar-runde fremkom bl.a. følgende:

·        For den foran nævnte tilslutningsafgift og månedsabonnementet får man fibertilslutningen til og med en afslutningsboks i huset.

·        Sammenhængen med de tjenester, der så kan leveres ad den vej, og økonomien for den enkelte kan ses på hjemmesiden under ”knappen” Besparelser http://www.egebjergnettet.dk/besparelsesregnearket.htm

·        Besparelserne for den enkelte er reduceret en del i forhold til de første udmeldinger, vi kom med, som følge af priskrig på ADSL m.m. i flere omgange.

·        Der er næppe tvivl om, at etablering af en konkurrerende infrastruktur vil give en yderligere konkurrence på priserne og f.eks. flere små TV-pakker end i dag med deraf følgende fleksibilitet for brugeren.

·        Af TDC’s to infrastrukturer i området er telefonkablerne efter vor opfattelse i en elendig kvalitet, der mange steder ikke kan opfylde dagens krav til båndbredde. Der er da også klare tegn på, at TDC nu nedprioriterer telefonnettet til fordel for mobil, fiber og kabel-TV.

·        Når fibernettet er i drift vil foreningen som interesseforening arbejde for yderligere rabatter til medlemmerne.

 

Beretningen blev herefter godkendt.

       

3.  Fremlæggelse af regnskab for 2007

 

Frank gennemgik kort regnskabet og forklarede herunder på forespørgsel, at det anførte tilskud til IT- og teleudgifter dækker et beløb til formand, kasserer og sekretær som et tilskud til deres udgifter på området, herunder telefon, internet, udskrivning, m.m..

 

                      Regnskabet blev herefter godkendt.

 

4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.

 

Der forelå to forslag, begge fra bestyrelsens side og i henhold til vedtagelse på foreningens stiftende generalforsamling:

1) Indskud og kontingent.
Som nyt pkt. § 10, stk. 1. indsættes: ”Der opkræves ved indmeldelse i foreningen et indskud på 200 kr. svarende til indskuddet fra foreningens medlemmer ved dennes etablering. Årligt kontingent fastsættes på generalforsamlingen”.
Forslaget blev vedtaget.

                     2) Foreningens ophævelse.

Som ny sidste paragraf indsættes: ”§12  Foreningens ophævelse besluttes af generalforsamlingen efter skriftligt fremsat begrundet forslag herom, jf. §5. Forslaget skal vedtages af mindst 2/3 af samtlige medlemmer.
Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen indkalde til en ny lovligt varslet generalforsamling inden 4 uger, hvor opløsning kan ske med almindeligt flertal. Såfremt opløsning vedtages, beslutter generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen,  hvad der skal ske med foreningens midler.”

Efter en længere debat om, hvorvidt formuleringen ville kunne bruges til at forhindre, at et forslag fra et medlem uden for bestyrelsen blev behandlet på en sådan generalforsamling, blev forslaget sat til afstemning. Denne resulterede i, at 18 stemte for forslaget og 2 imod. Det i vedtægterne krævede 2/3’s flertal er således opnået, og forslaget er vedtaget.

 

5. Fastsættelse af kontingent, herunder fremlæggelse af budget

 

Frank gennemgik kort budgettet, og der udspandt sig en drøftelse af mulighederne for at opnå en højere forrentning af foreningens indestående i banken set i forhold til eventuelle ulemper og risici.

 

Budgettet og forslaget om at sætte kontingentet i 2008 til nul kroner blev herefter énsstemmigt vedtaget.

 

6. Valg

                      Følgende blev valgt:

 Kasserer: Frank Damgaard (genvalg).

To bestyrelsesmedlemmer: Uffe Harksen og Jørgen Jørgensen (begge genvalg). 

To bestyrelsessuppleanter: Anne Reinert (genvalg) og Lars-Bo Videbæk (nyvalg).

Én revisor:  Benny Lyng Nielsen (genvalg).

Én revisorsuppleant:  Jørn Ishøi (genvalg).

Formanden, Bent Kristensen, og sekretæren, Henrik Jensen, var ikke på valg i år.

 

7. Eventuelt

 

Der er i regnskabet sket en sammenblanding af foreningen Egebjergklubben og foreningen Egebjerg Fælleshus. Det er ikke ualmindeligt, men de to foreninger vil meget gerne have deres respektive opgaver m.v. klarere frem. Lokalerne drives således af foreningen Egebjerg Fælleshus og ikke af Egebjergklubben som anført i regnskabet. Kassereren lovede at rette det fremover.

 

Det blev af et nyt medlem foreslået at bestyrelsen overvejer initiativer med henblik på en medlemstilgang. I det mindste bør der på en fremtrædende plads på hjemmesiden være en anvisning på, hvordan man bliver medlem af foreningen.

 

-------------------------------

 

Efter generalforsamling var der en længere demonstration af og snak om modtagelse af digitalt TV, HDTV, m.v. ved Frank Damgaard.

 

 

 Sign.                                                                                                    Sign.

-------------------------                                                                       ----------------------

Lars-Bo Videbæk                                                                                 Henrik Jensen

Dirigent                                                                                                 Referent